Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 14/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/07/2024 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần
12/07/2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
11/07/2024 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10/07/2024 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
09/07/2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần
08/07/2024 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
07/07/2024 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần
06/07/2024 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
05/07/2024 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04/07/2024 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 27 lần 24 lần 34 lần 24 lần 23 lần 30 lần 26 lần 34 lần 24 lần 24 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 14/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/07/2024 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12/07/2024 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 6 lần
11/07/2024 1 lần 4 lần 5 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
10/07/2024 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần
09/07/2024 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
08/07/2024 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
07/07/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần
06/07/2024 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần
05/07/2024 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần
04/07/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần
Tổng 23 lần 23 lần 27 lần 32 lần 19 lần 22 lần 38 lần 27 lần 26 lần 33 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 14/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/07/2024 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần
12/07/2024 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
11/07/2024 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
10/07/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần
09/07/2024 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 9 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
08/07/2024 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
07/07/2024 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
06/07/2024 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
05/07/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
04/07/2024 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
Tổng 28 lần 19 lần 33 lần 28 lần 32 lần 27 lần 22 lần 30 lần 24 lần 27 lần