Thống Kê Đầu Đuôi Miền Bắc

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 15/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
13/04/2024 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
12/04/2024 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 4 lần
11/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần
10/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
09/04/2024 0 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07/04/2024 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/04/2024 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
05/04/2024 3 lần 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
Tổng 18 lần 36 lần 32 lần 21 lần 23 lần 27 lần 33 lần 26 lần 22 lần 32 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 15/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/04/2024 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
13/04/2024 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12/04/2024 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
11/04/2024 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
10/04/2024 1 lần 1 lần 8 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09/04/2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
08/04/2024 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
07/04/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
06/04/2024 2 lần 6 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 5 lần
05/04/2024 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần
Tổng 39 lần 25 lần 30 lần 30 lần 17 lần 26 lần 21 lần 25 lần 25 lần 32 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 15/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 7 lần 2 lần 5 lần
13/04/2024 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12/04/2024 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11/04/2024 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần
10/04/2024 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
09/04/2024 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
08/04/2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần
07/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
06/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 5 lần 0 lần
05/04/2024 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần
Tổng 19 lần 29 lần 26 lần 25 lần 22 lần 32 lần 26 lần 38 lần 27 lần 26 lần